Napelem pályázatok

Hamarosan indul a Napenergia Plusz 2024 pályázat

Napenergia Plusz 2024 pályázat

Ha nem akar lemaradni, küldje el e-mailben a regisztrációs igényét a Regisztrációs űrlap kitöltésével az ertekesites@napvelem.hu címre és a feltételek pontos kiírásakor felvesszük Önnel a kapcsolatot!
Fontos! A regisztráció nem jelent szerződési kötelezettséget és díjmentes!

Mit tudunk eddig?

 • 2024. január 15-én elindul
 • 20 ezer háztartást érinthet
 • összesen 75,8 milliárd Ft támogatásra lehet számítani
 • 66% -os állami támogatás és 34%-os önerő szükséges
 • a támogatás vissza nem térítendő
 • bruttó (pénzügyi alapú) elszámolási rendszerben fog működni
 • a vételezés a mindenkori árazás alapján fog történni
 • minden betáplált energia után 5 Ft/kW-t számítanak
 • azoknak szól, akiknek még nincs beadott csatlakozási igényük, tehát nem megkezdett projekt
  esetén
 • csakis családi felhasználásra (azaz gazdasági társaság vagy vállalkozás nem lehet bejegyezve az
  adott címen)
 • energiatárolókkal (így a megtérülési idő a támogatás mellett csökkenthető)
 •  minimum 4, maxium 5 kW teljesítményű inverter és minimum 7,5, maximum 10 kW tárolókapacitás is támogatott lesz
 • február 4-től vállalkozásokra is kiterjesztésre kerül.
50% állami támogatás magyarázat

Kérjük, töltse le és küldje el nekünk kitöltve az alábbi regisztrációs űrlapot:

NapVelem_adatbekérő_pályázatkezeléshez

Napelem nergia Plusz 2024 páyázat
Napenergia plusz csomagok

Napenergia Plusz Program – 2024

Tárolóval kiegészített lakossági háztartási méretű kiserőművek telepítésének támogatása

 

Pályázati felhívás összefoglaló

 

Pályázati regisztráció várható időpontja: 2024.01.15 beadása folyamatosan a keret kimerüléséig
Támogatás intenzitása: Vissza nem térítendő támogatás 66%, maximum 5.000.0000 Ft
Önerő szükséges: 34%, hozzávetőleg 2.000.000 Ft
Kivitelezés megvalósítása: Támogatói Okirat hatálybalépését követő 24 hónap
Fenntartási időszak: A záró elszámolás napjától számított 3 év

 • Jogosultsági feltételek:
  Azon MAGÁNSZEMÉLY pályázhat, aki:
  – nagykorú, cselekvőképes, vagy gondnoki nyilatkozattal cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó
  gondnokság alá helyezett természetes személy (magánszemély)
  – magyar adóazonosító jellel rendelkezik;
  – az ingatlan tulajdonosa, résztulajdonosa, haszonélvezője (özvegyi jog is), illetve lízingelt ingatlan
  tulajdonosa is lehet amennyiben, nem egy európai uniós jogi értelemben vett vállalkozással megkötött
  hatályban lévő lakáscélú lízingszerződéssel rendelkezik.
  – a beruházás helyszínével megegyező magyarországi állandó lakóhellyel (kivéve: települési szintű lakcím)
  rendelkezik;
  – állandó lakhatási célú ingatlan. Amennyiben a tulajdoni lapon nem lakóépület feltüntetés szerepel (pl.
  kivett hétvégi ház), abban az esetben a lakóingatlan lakhatási célú funkcióját bizonyító erejű
  dokumentummal (pl.: jegyzői-, vagy építési hatósági igazolás) szükséges alátámasztani.
  – családi ház
  – használati megállapodással rendelkező, osztatlan közös tulajdonban lévő lakóházán (ikerház, sorház)
  elkülöníthető, jogilag és energetikai szempontból önálló egységet képező épületén/épületrészén; o
  legfeljebb 6 lakásos társasházi, illetve szövetkezeti ingatlanok részét képező épületrészen/lakásán
  végrehajtott beruházás kivitelezésére nyújtható be támogatási kérelem
  – Egy magánszemély csak egy pályázatot nyújthat be.
  – Ugyanazon lakóingatlan esetén csak egy támogatási kérelem nyújtható be.
  – A pályázónak vagy meghatalmazottjának ügyfélkapus regisztrációval kell rendelkeznie (KAÜ beléptetés)

NEM jogosult támogatási kérelmet benyújtani:
– Lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása áll fenn, kivéve,
ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, illetve akinek az Európai
Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása van;
– amennyiben a lakóingatlan vállalkozás (egyéni vállalkozás, egyéni cég, közkereseti társaság, betéti társaság,
kft., zrt. stb.) székhelye, telephelye, fióktelepe;
– amennyiben a lakóingatlan tulajdonosai között vállalkozás (egyéni vállalkozás, egyéni cég, közkereseti
társaság, betéti társaság, kft., zrt. stb.) is van.

FIGYELEM!

A pályázat elbírálása a támogatási kérelmek beküldésének idősorrendjében kerülnek elbírálásra! A szolgáltatói igénybejelentésnek legkésőbb az előregisztrációt követően, de a támogatói igény benyújtása előtt meg kell történnie.

Elszámolható költségek:
I. Előkészítés, pályázati adminisztráció, tervezés, engedélyezés költsége maximum a teljes projekt
költségének 20%-a.

Mérőhely szabványosításra és hálózatbővítésre összesen bruttó 600.000 Ft számolható el és maximum 3×20 Amperig kérhető a fázisbővítés.
– áramszolgáltatói ügyintézés;
– villamos tervek, csatlakozási tervek (CST) elkészítése;
– mérési tervek elkészítése;
– IT kommunikáció kialakítása a szabályzóközponttal, CEP szerinti új szereplőkkel
– mérőhely szabványosítása;
– pályázati adminisztráció

II. Eszköz- és anyagköltség: maximum a projekt teljes költségének 70%-a
– napelem – inverter – tároló; – segédanyagok;
– szerelési eszközök
– tűzvédelem
– tartók, védelmek
– informatikai segédeszközök
– projekttábla
III. Munkadíj: maximum a teljes projekt költségének 30%-a
– telepítés

Kötelező vállalások a pályázó részéről:
– Beruházás önerejének biztosítása (pályázó)
– Rendszer üzembe helyezése: (igénybejelentés megtétele, csatlakozási engedély megszerzése, szolgáltatóval
új szerződés aláírása- NapVelem Hungary intézi)
Támogatható tevékenységek köre:
Napelem telepítése minimum 4, maximum 5 kW teljesítményű inverterrel, minimum 7,5, maximum 10 kWh
kapacitású tárolóval. A napelem panelek teljesítménye az inverter teljesítményének maximum 120%-a lehet, azaz
6kW napelempanel szerelhető fel.
Egyéb feltételek:
– kizárólag új beruházás támogatható, meglévő rendszer bővítése és/vagy átalakítása és/vagy cseréje nem
támogatható;
– a sikeres előregisztrációt követően a beruházást a pályázó saját felelősségére kezdheti meg.
– Az előregisztrációs kérelem jóváhagyása előtt megkezdett beruházás nem támogatható;
– saját kivitelezés nem támogatható
Projekt megvalósításának határideje:
– A Támogatói Okirat hatályba lépését követő 24 hónap.
– Az elszámolhatóság feltétele a szolgáltatóval az új szerződés aláírása, valamint a szolgáltató általi mérőcsere,
a mérő paraméterezésének elvégzése.

1. lépés

A Pályázói előregisztráció benyújtásának módja és határideje és dokumentumai

A pályázat a Támogató által létrehozott pályázati felületen https://napenergiaplusz.nffku.hu nyújtható be a
támogatási keret kimerüléséig!
Az előregisztrációs kérelem benyújtásához csatolandó mellékletek listája:
– Hiteles teljes tulajdoni lap másolata;
– Amennyiben a pályázó tulajdonjoggal rendelkezik:
– amennyiben a Pályázó nem 1/1 arányú tulajdonosa a lakóingatlannak, valamennyi tulajdonostárs
hozzájáruló nyilatkozata;
– amennyiben a lakóingatlan haszonélvezeti joggal terhelt, a haszonélvezeti joggal bíró személy(ek)
hozzájáruló nyilatkozata(i);
– Amennyiben a pályázó haszonélvezeti joggal rendelkezik:
– a lakóingatlanban tulajdonjoggal bíró valamennyi tulajdonostárs hozzájáruló nyilatkozata;
– amennyiben a lakóingatlanon több személy is haszonélvezeti joggal bír, a Pályázó mellett valamennyi
haszonélvezeti joggal bíró személy hozzájáruló nyilatkozata;
– Amennyiben a pályázó lízingszerződéssel rendelkezik:
– lízingszerződés;
– lízingbe adó hozzájáruló nyilatkozata;
– Amennyiben az előregisztrációs kérelem, illetve ezt követően a támogatási kérelem meghatalmazott útján
kerül benyújtásra,
– meghatalmazás;
– Amennyiben a pályázó cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alá helyezett nagykorú
magánszemély, a gondnoki nyilatkozat;
– a pályázó személyi okmányai
személyi igazolvány, magyarországi állandó lakcímet igazoló lakcímkártya, magyarországi adóazonosító jelet
tartalmazó adóigazolvány, vagy az adóhatóság által kiállított igazolás
– az előregisztrációs kérelem benyújtását megelőző legutolsó elszámolási időszakra vonatkozó
villamosenergia-számla;
– minden olyan dokumentum, amely az előregisztrációs kérelem megítélése szempontjából releváns.
Az előregisztráció beküldését követően 15 munkanapon belül dönt. A hiánypótlásról, tisztázó kérdésről, a
döntésről a pályázati felületen értesíti a pályázót!

Elfogadott regisztráció esetén 3 regisztrált kivitelező közül választhat a pályázó. Ezt követően a támogatási
igénylés adható be a pályázati felületen a rendelkezésre álló keret kimerüléséig. Minden beadott igény
egyedi azonosítót kap.

2. lépés a Támogatási kérelem benyújtása
– Lakóingatlanonként hrsz. alapján, osztatlan közös tulajdon esetén vagy ügyvéd által ellenjegyzett
magánokiratba foglalt használati megállapodás alapján, vagy közjegyzői okiratba foglalt forma alapján)
– Csatolandó mellékletek listája:
– köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolás, amennyiben a pályázó nem szerepel a
köztartozásmentes adózói adatbázisban;
– megkötött vállalkozási szerződés költségvetéssel, amely szerződés a Támogatói okirat kibocsátásával válik
hatályossá
– a vállalkozási szerződést a sikeres regisztrációval rendelkező kivitelező csatolja fel;
– HMKE létesítésére irányuló csatlakozási kérelem benyújtásának igazolása;
– amennyiben a tervezett beruházás bejelentés vagy engedélyköteles (pl. örökségvédelmi engedély), ezen
dokumentumok;
– minden olyan dokumentum, amely a támogatás megítélése, folyósítása szempontjából releváns.
A beküldését követően 15 munkanapon belül dönt. A hiánypótlásról, tisztázó kérdésről, a döntésről a
pályázati felületen értesíti a pályázót!

Lakossági napelemes rendszerek állami támogatása (hatályon kívül)

100% napelemes pályázat

RRF- 6.2.1 „Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva” című pályázatról lakossági pályázók részére

A pályázat keretében kizárólag az alábbi két különböző műszaki tartalom egyikére igényelhető támogatás:

(1) Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás fedezését célzó napelemes rendszer létesítése,

Kérdése van? Írjon nekünk!

Cím

2142 Nagytarcsa, Déri Miksa u. 4.

Telefonszám

06 (21) 388-9000

E-mail

info@napvelem.hu